معرفی و نمایش نام مجموعه ( فضاها ) از لحاظ بصری نه تنها می تواند ماندگاری بصری در ذهن ایجاد کند بلکه می تواند از لحاظ عملکرد همانند سردر برای مخاطبین عمل کند. یکی از راههای نمایش بصری مجموعه استفاده از تایپوگرافی حروف 3 بعدی با ابعاد بزرگ میباشد که در حال حاضر نمونه های موفقی در ساختمان های متعدد در دنیا بیانگر اهمیت و تاثیر بصری و عملکردی آن می باشد.
نمونه های تایپو گرافی حجمی