زمان اجرا: 97-1396

تعداد طبقات: 4طبقه

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان غربی

سپتامبر 2, 2020

تالار ورودی ساختمان تامین سرمایه امین

 زیربنا: 950 متر زمان اجرا: 97-1396 تعداد طبقات: 4طبقه آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان غربی