زیربنا: 650متر

زمان اجرا: 95-1394

تعداد طبقات: 4 واحد در 2طبقه

آدرس: خیابان آفریقا، خیابان ظفر غربی، ساختمان بانک خاورمیانه

سپتامبر 1, 2020

ساختمان کارگزاری بانک خاورمیانه

 زیربنا: 650متر زمان اجرا: 95-1394 تعداد طبقات: 4 واحد در 2طبقه آدرس: خیابان آفریقا، خیابان ظفر غربی، ساختمان بانک خاورمیانه