زیربنا: 340 متر مربع

تاریخ اجرا: آبان 1399

آدرس: خیابان عباس آباد- مجتمع نگین آزادی