زیربنا: 42 متر

زمان اجرا : 1397

آدرس: شهرک شهید فلاحی