زمان اجرا: 97-1396

تعداد طبقات: 4طبقه

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان غربی