زیربنا: 650متر

زمان اجرا: 95-1394

تعداد طبقات: 4 واحد در 2طبقه

آدرس: خیابان آفریقا، خیابان ظفر غربی، ساختمان بانک خاورمیانه