غرفه سازی


...و ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه استمرکز طراحی ماهی با بیش از10 سال سابقه کار در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی و با برخورداری از متخصصین مجرب و کارآمد در رشته های معماری و گرافیک، گروه ایده پردازی و تیم های اجرایی غرفه سازی در جهت بهتر نشان دادن اهداف تبلیغاتی، استفاده بهینه از فضا و حضوری موفق در نمایشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

غرفه نمایشگاهی فرابورس ایران
غرفه نمایشگاهی فرا بورس ایران - سال 1393 - متراژ: 120 متر
غرفه نمایشگاهی بانک حکمت
غرفه نمایشگاهی بانک حکمت-220 متر
غرفه نمایشگاهی بانک حکمت
غرفه نمایشگاهی بانک حکمت-80 متر
غرفه نمایشگاهی نامی نو
غرفه نمایشگاهی نامی نو-90 متر
غرفه نمایشگاهی بورس کالای ایران
غرفه نمایشگاهی بورس کالای ایران-200 متر
غرفه نمایشگاهی رنگ هوآدا
غرفه نمایشگاهی رنگ هوآدا
غرفه نمایشگاهی پفیش
غرفه نمایشگاهی پفیش-150 متر
غرفه نمایشگاهی GRM
غرفه نمایشگاهی GRM
غرفه نمایشگاهی ارتعاشات صنعتی ایران
غرفه نمایشگاهی ارتعاشات صنعتی ایران-120 متر
غرفه نمایشگاهی آناد
غرفه نمایشگاهی آناد-80 متر
غرفه نمایشگاهی باغ بهشت
غرفه نمایشگاهی باغ بهشت-180 متر
غرفه نمایشگاهی سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن
غرفه نمایشگاهی سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن-120 متر
غرفه نمایشگاهی کانون نهاد های مالی
غرفه نمایشگاهی کانون نهاد های مالی-100 متر
غرفه نمایشگاهی خبرگان سهام
غرفه نمایشگاهی خبرگان سهام-180 متر
غرفه نمایشگاهی آتش بس
غرفه نمایشگاهی آتش بس-70 متر
غرفه نمایشگاهی آیش شبکه
غرفه نمایشگاهی آیش شبکه-100 متر
غرفه نمایشگاهی سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن
غرفه نمایشگاهی سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن-80 متر
غرفه نمایشگاهی بورس کالای ایران
غرفه نمایشگاهی بورس کالای ایران-120 متر
غرفه نمایشگاهی نامی نو
غرفه نمایشگاهی نامی نو-80 متر
غرفه نمایشگاهی فرابورس ایران
غرفه نمایشگاهی فرابورس ایران-100 متر
غرفه نمایشگاهی آناد
غرفه نمایشگاهی آناد-80 متر
غرفه نمایشگاهی بورس کالای ایران
غرفه نمایشگاهی بورس کالای ایران-140 متر